Vedtægter for BHE
§1 : 
Foreningens navn er: Blåvand/ Ho Handels- og Erhvervsforening. 
Foreningens hjemsted: 6857 Blåvand.
§2.
Foreningens formål er at varetage og fremme lokale handels- og erhvervsdrivendes interesse, og styrke sammenholdet mellem de næringsdrivende i 6857 Blåvand området – herunder koordinering af diverse aktiviteter i såvel sommer som vinterhalvåret.
Derudover skal foreningen være bindeled de lokale handels- og erhvervsdrivende og det offentlige.
§3.
Som aktiv medlem, kan optages enhver, der driver aktiv handels og erhvervs virksomhed med forretningssted i 6857 Blåvand.
Foreninger og selskaber (aktive og anpartsselskaber) med forretningssted i 6857 Blåvand, kan optages som medlem.
Der er kun en stemme pr. forretningssted.
Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen.
Udmeldelsen af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsens formand med mindst én måneds varsel til udløb af et regnskabsår.
Et medlem kan, efter indstilling af bestyrelsen udelukkes af foreningen, når dette vedtages på generalforsamling med
 ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

  §4. 

Medlemskontingent betales forud for et år ad gangen og fastsættes sammen med eventuel indskud på den årlige generalforsamling.
Alle indbetalinger sker til foreningens kasserer uden udgift for foreningen.

  §5.

Enhver bosiddende i 6857 Blåvand området, kan optages som passivt medlem, men uden stemmeret.

  §6.

Kontingent skal være indbetalt, før den ordinære generalforsamling.
 
§7.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens pengemidler
indsættes i bank eller Sparkasse. Evt. investeres i offentlige børsnoterede obligationer.
 
§8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. februar. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må skriftlig tilsendes formanden senest den 1. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer
fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse af såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske ved bestyrelsens foranstaltning med mindst
14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

  §9.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Over generalforsamlingen føres af sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives af sekretæren sammen med
dirigenten.  Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal og træffer alle beslutninger ved
simpelt flertal, bortset fra:
 1. udelukkelse af et medlem, hvortil kræves ¾ majoritet af de fremmødte og
 2. lovændringer og beslutninger, om foreningens ophævelse, hvortil kræves 2/3 majoritet af de fremmødte.
Ved lovændringsforslag kan 1/10 af de på generalforsamlingen fremmødte forlange at forslaget udsendes til
skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Vedtagelse kan da kun ske, når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Enhver afstemning ved generalforsamlingen skal ske ved skriftlig stemafgivning.

  §10.

På ordinær generalforsamling skal foretages:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning for det forløbne år, herunder oplæses forhandlings- protokollen for forrige generalforsamling.
 3. Kassereren aflægger de reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af det årlige kontingent og evt. foreningsindskud.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (ulige år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
 9. Eventuelt.

  §11.

  Foreningen ledes af en bestyrelse i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger.
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
  Formanden for bestyrelsen samt yderligere mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i
  postområde 6857. Formanden vælges på generalforsamlingen med mindst 50% tilslutning af de fremmødte

  stemmeberettigede.

  Bestyrelsen vælger selv blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer næstformand, kasserer og sekretær.
  Hver år afgår, efter tur, 2 medlemmer. (Første gang ved lodtrækning).
  Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  I bestyrelsen må der på samme tid højst være ét medlem fra hvert forretningssted.

    §12.

  Formanden sammenkalder bestyrelsen og leder dens forhandlinger. Bestyrelses møder afholdes så ofte, formanden
  eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpel stemmeflertal. Enhver af
  bestyrelsen har til enhver tid ret til at foretage eftersyn af foreningens pengemidler.

    §13.

  Kassereren fører regnskabet og opkræver medlemskontingent. Kassereren fører en medlemsfortegnelse samt en

  kassebog.

    §14.

  Bliver det nødvendigt at ophæve foreningen, kan det ske, når beslutningen herom vedtages af 2/3 af de fremmødte
  ved en ordinær generalforsamling.
  Generalforsamlingen vælger en eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiviteter og afvikle eventuelle forpligtigelser, eventuel efter direktiver vedtaget på generalforsamlingen. Foreningens pengemidler skal
  Overdrages til velgørende formål, så vidt muligt med lokal tilknytning.
 10.  
  Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 31. januar 1995.
  Johannes Jensen

  Kenneth Larsen

  Søren Schou Nielsen
  Gunda Nielsen
  Jette Andersen